logo FALE CONOSCO
shunya meditação mestres textos zen dzogchen links

Hakuyu Taizan Maezumi
(1931-1995)

Referências/Biografia/Linhagem de Hakuun Ryoko/Linhagem de Baian Hakujun/Linhagem Rinzai de Koryu Osaka.

Referências1

Hakuyu Taizan Maezumi é da 79a.geração desde Buda e da 28a.geração desde Dogen, pela linhagem de Baian Hakujun.

Hakuyu Taizan Maezumi foi Herdeiro do Dharma de Baian Hakujun. Para seus discípulos ver próxima referência.

Referências2

Hakuyu Taizan Maezumi recebeu a transmissão do Dharma de Hakuun Yasutani, fundador junto com Harada Daiun Sogaku da Escola Sanbo Kyodan e de Koryu Osaka da Escola Rinzai.

Hakuyu Maezumi transmitiu o Dharma para Alfred Jitsudo Ancheta; Susan Myoyu; Jan Chozen Soule Bays; Charlotte Joko Beck; Charles Tenshin Fletcher; Bernard Tetsugen Glassman; John Daido Loori; Dennis Genpo Merzel; Nicolee Jikyo Miller-McMahon; John Tesshin Sanderson; Gerry Shishin Wick e William Nyogen Yeo (10 Abril, 1936- ).
Biografia3

Roshi Hakuyu Taizan Maezumi, nasceu em 24 de fevereiro de 1931, no seio da família de Roshi Baian Hakujun Kuroda, uma das figuras mais proeninentes do Soto Zen no Japão, abade do templo Kirigaya.

Maezumi Roshi se ordena como monje Soto com 11 anos de idade e estuda literatura e filosofia oriental na Universidade Komazawa.

Mais tarde conclui seu treinamento monástico no monastério de Soji-ji e recebe a Transmissão do Darma do Roshi Hakujun Kuroda. Posteriormente, recebe a aprovação para ministrar ensinamentos (Inka), assim como o título de Roshi, tanto do Roshi Yasutani Hakunn, como do Roshi Koryu Osaka, convertendo-se em sucessor do Darma das três linhagens Zen, um aconrecimento pouco usual.

Roshi Maezumi chega a Los Angeles, na Califórnia, EEUU, em 1956 com o objetivo de servir como monge no Zenshu-ji, casa representativa da Soto Zen do Japão. Em 1967 estabelece o Centro Zen de Los Angeles dedicando-o a seu pai (Roshi Baian Hakujun Kuroda) como fundador honorário. Durante os 28 anos seguintes ele trabalha incansavelmente na construção da base para o desenvolvimento do Zen Budismo no Ocidente. Ordenou 68 sacerdotes e otorgou os preceitos laicos a mais de 500 pessoas. Sua meta, bem clara e precisa, foi a de cultivar mestres Zen ocidentais, sob os quais pudesse florescer o Caminho de Buda em sua expressão ocidental natural.

Roshi Maezumi otorgou a Transmissão do Darma a doze sucessores, construindo desta maneira a "White Plum Asangha" (Sanga da Ameixa Branca), chamda assim em honra a seu pai, Baian Hakujun, cujo nome significa ameixa branca. Estes mestres são: Alfred Jitsudo Ancheta (Califórnia); John Tesshin Sanderson (México); Susan Myoyu Andersen (Illinois); Jan Chozen Bays (Oregon); Charlotte Jocko Beck (Califórnia); Charles Tenshin Fletcher (Califórnia); Bernard Tetsugen Glassman (Nova York); Dennis Genpo Merzel (Utha e Europa); John Daido Loori (Nova York); Nicolee Jikyo Miller (Califórnia); Gerry Shishin Wick (Colorado); William Nyogen Yeo (Califórnia). Todos eles radicados nos Estados Unidos com exceção de John Tesshin Sanderson que se encontra na Cidade do México e Dennis Genpo Merzel estabelecido na Europa. Mestro, Nyogen Sensei, foi o último a reciber a Transmissão do Darma antes do repentino falecimento de Roshi Maezumi em 24 de maio de 1995.

Roshi Maezumi estabeleceu seis templos no ocidente os quais foram registrados oficialmente na casa matriz do Soto Zen no Japão. São o "Zen Center of Los Angeles" (Califórnia); o "Zen Mountain Center" (Califórnia); o "Zen Community of New York" (Tetsugen Glassman); os "Kanzeon Zen Centers" de Salt Lake City, Utah e Europa (Genpo Merzel); e por último o "Zen Mountain Monastery" em Nova York (Daido Loori, Abbot).

Centros afiliados incluem o Great Mountain Zen Center in Colorado (Shishin Wick, teacher), Zen Community of Oregon (Chozen Bays); Three Treasures Zen Community em San Diego (Jikyo Miller); Centro Zen de México, Coyoacan (Tesshin Sanderson), e Centro Zen da Cidade de México.

Em 1976, Roshi Maezumi criou o "Kuroda Institute for the Study of Buddhism and Human Values". É uma organização que promove os estudos Budistas. Já publicou importantes trabalhos realizados por alguns dos mais importantes estudiosos do Budismo nos Estados Unidos. Em colaboração con a Universidade do Hawai se publica uma reconhecida série de artigos intitulados "East Asian Series".

Um pouco antes de sua morte, Roshi Maezumi concedeu o Inka para seu discípulo Roshi Tetsugen Glassman que por seu turno transmitiu o Inka para o Roshi Genpo Merzel, o atual lider espiritual e presidente de "White Plum Asanga". Por sua vez Genpo Roshi transmitiu o Inka para o Roshi Daido Loori.

Maezumi Roshi morreu em 14 de maio de 1995 e deixou sua esposa Martha Ekyo Maezumi e três filhos, Kirsten Mitsuyo, Yuri Jundo e Shira Yoshimi, todos de Idyllwild, Califórnia.


Notas:
 1. Extraído de "Zen Buddhism - Hakuin School"
  (www.ciolek.com/WWWVLPages/ZenPages/Hakuin.html).
 2. Extraído do site Retirado do site http://www.zenriver.nl/sutra_book.htm.
 3. Extraído do site http://www.zenriver.nl/taizan_maezumi_roshi.htm.

Linhagem de Hakuun Ryoko(desde Sakiamuni Buda)
  ÍNDIA
 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA
 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. SEIGEN GYOSHI
 8. SEKITO KISEN
 9. YAKUSAN IGEN
 10. UNGAN DONJO
 11. TOZAN RYOKAI
 12. UNGO DOYO
 13. DOAN DOHI
 14. DOAN KANSHI
 15. RYOSAN ENKAN
 16. TAIYO KIYOGEN
 17. TOSHI GISEI
 18. FUYO DOKAI
 19. TANKA SHIJUN
 20. CHORO SEIRIYO
 21. TENDO SOKAKU
 22. SECCHO CHIKAN
 23. TENDO NYOJO
  JAPÃO
 1. EIHEI DOGEN
 2. KOUN EJO
 3. TETSU GIKAI
 4. KEIZAN JOKIN
 5. Meiho Sotetsu
 6. Shugen Dochin
 7. Tetsuzan Shikaku
 8. Keigan Eisho
 9. Chuzan Ryohun
 10. Gisan Tonin
 11. Shogaku Kenryu
 12. Kinen Horyu
 13. Teishitsu Chisen
 14. Kokei Shojun
 15. Sesso Yuho
 16. Kaiten Genju
 17. Shuzan Shunsho
 18. Chozan Genetsu
 19. Fukushu Kochi
 20. Meido Yuton
 21. Hakuho Genteki
 22. Gesshu Soko
 23. Tokuo Ryoko
 24. Hogan Soren
 25. Sekiso Tesshu
 26. Ryuko Ryoshu
 27. Renzan Soho
 28. Motsugai Shido
 29. Gukei Youn
 30. Kakusho Sodo
 31. Daiun Sogaku
 32. Hakuun Ryoko
  OCIDENTE
 1. Taizan Maezumi

Linhagem de Baian Hakujun(desde Sakiamuni Buda)
  ÍNDIA
 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA
 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. SEIGEN GYOSHI
 8. SEKITO KISEN
 9. YAKUSAN IGEN
 10. UNGAN DONJO
 11. TOZAN RYOKAI
 12. UNGO DOYO
 13. DOAN DOHI
 14. DOAN KANSHI
 15. RYOSAN ENKAN
 16. TAIYO KIYOGEN
 17. TOSHI GISEI
 18. FUYO DOKAI
 19. TANKA SHIJUN
 20. CHORO SEIRIYO
 21. TENDO SOKAKU
 22. SECCHO CHIKAN
 23. TENDO NYOJO
  JAPÃO
 1. EIHEI DOGEN
 2. KOUN EJO
 3. TETSU GIKAI
 4. Keizan Jokin
 5. Gasan Joseki
 6. Taigen Sôshin
 7. Baisan Mompon
 8. Jochu Tengin
 9. Kizan Shoosan
 10. Morin Shinhan
 11. Sooshi Shootai
 12. Kenchu Hantetsu
 13. Daiju Soko
 14. Kinpo Jusen
 15. Tettsuei Seiton
 16. Shukoku Choton
 17. Ketsuzan Tettsuei
 18. Hoshi Soon
 19. Goho Kainon
 20. Tenkei Denson
 21. Zozan Monko
 22. Niken Sekiryo
 23. Reitan Roryo
 24. Kakujo Tosai
 25. Kakuan Ryogu
 26. Ryoka Daibai
 27. Ungan Guhaku
 28. Baian Hakujun
  OCIDENTE
 1. Taizan Maezumi

Linhagem Rinzai de Koryu Osaka
  ÍNDIA
 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA
 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. Nan-yueh Haui-jang
 8. Ma-tsu Tao-i
 9. Pai Chang Huai Huai
 10. Huang-Po
 11. Lin-Chi (Rinzai)
 12. Hsing-hua Ts'ung-chiang
 13. Nan-yuan Hui-yung
 14. Feng-hsueh Yen-chao
 15. Shou-shan Shen-nien
 16. Fen Yang Shan Chao
 17. Shih-shuang
 18. Yang-ch'i Fang-hui
 19. Pai-yun Shou-tuan
 20. Wu-tsu Fa-yen
 21. Yuan-wu K'o-ch'in
 22. Hu-ch'iu
 23. Ying-an
 24. Mi-an
 25. Sung-yuan
 26. Yun-an P'u-yen
 27. Hsu-t'sang Chih-yu
  JAPÃO
 1. Shomyo
 2. Myocho Shuho
 3. Kanzan Egen
 4. Juo Sohitsu
 5. Muin Soin
 6. Tozen Soshin
 7. Toyo Eicho
 8. Youzan Keiyou
 9. Gudou Tosyoku
 10. Shidou Bunan
 11. Shoju Rojin
 12. Hakuin Ekaku
 13. Gasan Jitou
 14. Inzan Ien
 15. Diversos mestres (pendente)
 16. Roshi Joko
 17. Koryu Osaka
  OCIDENTE
 1. Taizan MaezumiWeb hosting by Somee.com