logo FALE CONOSCO
shunya meditação mestres textos zen dzogchen links

Roshi HaradaDaiun Sogaku Harada (1871-1961)
Referências/Biografia/Sanbo Kyodan/Linhagem Soto/Linhagem Rinzai

Referências1

Roshi Daiun Sogaku Harada foi Herdeiro do Dharma do mestre Soto Harada Sodo Kakusho e Herdeiro do Dharma do mestre Rinzai Dokutan Sosan.

Roshi Daiun Sogaku, da geração Soto, foi o 300 sucessor de Dogen Kigen e o 80 geração Rinzai desde Hakuin Ekaku, da linhagem de Takuju Kosen.

Roshi Daiun Sogaku Harada transmitiu o Dharma para: Bantetsugu; Tangen Harada;Toin Iida (1863 - 20 Set 1937); Horyu Ishiguro; Sozen Nagasawa; Etsudo Nishiwaki (1913- ); Genki Taji (1889-1953); Genshu Watanabe e Hakuun Ryoko Yasutani.

O nome completo de Roshi Harada era Roshi Daiun (Grande Nuvem) Sogaku Harada. Treinado originalmente na tradição Soto, ele se tornou também um monge em Shogen-ji, na época um grande monastério Rinzai. Deste modo ele foi preparado para ensinar um zen integral, e mais que qualquer outro em seu tempo, reavivou os ensinamentos de Dogen. Ele ficou famoso como um meste enérgico e severo em seu monastério Hosshin-ji, localizado no Mar do Japão, onde o clima era igualmente rigoroso, com chuvas incessantes, nevascas, e tufões. Nem todos recordam que por 12 anos ele foi um fenômeno muito raro no mundo acadêmico japonês. Um brilhante professor durante o ano acadêmico, e um mestre de Zen durante as férias de verão. No final ele achou que a vida acadêmica era muito estreita, e dedicou 40 anos como abade de Hossen-ji. A maioria de nós encontramos seus escritos através de seu comentário em Shushogi, uma transcriçaõ de Shobogenzo de Dogen

Referências2

Harada Daiun Sogaku foi professor na Universidade de Daigakurin e mestre do templo de treinamento Soto de Hosshin-ji. Estudou também com o mestre Rinzai Unmunken Taigi Sogon, e completou o estudo do koan com Dokutan Sosan (mestre de Nanzen-ji). Modificou o currículo Zen Rinzai de Takuju Kosen de Hakuin (eliminando a maioria das "capping phrases" e introduzindo duas coleções de koan Soto tradicionais), e passou a exigir a conclusão deste currículo de koan de todos os seus estudantes.

Daiun Sogaku foi Herdeiro do Dharma de Kakusho Sodo e transmitiu o Dharma para Hakuun Ryoko.

Daiun Sogaku é mestre Soto da 81a.geração desde Buda, da 30a.geração desde Dogen Kigen, da 27a.geração da linhagem Meiho Sotetsu e da 9a. geração da "Three Treasures Lineage"(Linhagem dos Três Tesouros), iniciada por Tokuo Ryoko.

Biografia

Roshi Daiun Sogaku Harada nasceu em 13 de Outubro1871, na cidade de Obama (Distrito de Fukui). Em 8 de abril de 1883 foi ordenado monge Soto Zen por Roshi Harada Sodo, que era mestre do templo "Bukkoku-ji", e recebeu a transmissão do Dharma deste mestre em 8 de Março de 1895.

Roshi Harada estudou na "Soto-shu Daigakurin" (atualmente "Universidade Komazawa") e formou-se em julho de 1901. Depois de formado ele estudou Zen com os seuintes mestres:
Da linhagem Soto – Roshi Akino Kodo, Roshi Oka Sotan, Roshi Hoshimi Tenkai e Roshi Adachi Tatsujun
Da linhagem Rinzai – Roshi Unmuken Taigi Sogon (mestre de Ibuka Shogen-ji) e Roshi Kogenshitsu Dokutan Sosan (mestre de Kyoto Nanzen-ji).

De 1911 até 1923, ele foi professor da universidade "Soto-shu Daigakurin". Em 1924 ele tornou-se mestre do templo "Hosshin-ji". Foi ainda mestre de outros templos (chisai-in , ankoku-ji, hoon-ji, chigen-ji). Em 1937 ele aposentou-se como mestre do templo "Chigen-ji", e passou a viver em sua eremitério "Kakusho-ken".

Roshi Daiun Sogaku Harada faleceu em 12 de Dezembro de 1961, em "Kakusho-ken", com 92 anos.


Sanbo Kyodan1

A Escola Zen de Harada-Yasutani (também conhecida como Sanbo Kyodan ou "Três Tesouros") foi estabelecida no Japão por Roshi Daiun Sogaku Harada e seu estudante e principal colaborador Roshi Hakuun Ryoko. A escola foi uma das menores (mais ou menos 3.000 participantes em 1984) organizações budistas no Japão de pós-guerra. Combina elementos da escola Soto (especialmente ensinamentos de Mestre Dogen Kigen e seu neto de Dharma, Mestre Keizan Jokin) e da escola Rinzai (especialmente ensinamnetos de Roshi Hakuun Ryoko). Seus sucessores sõa a grande maioria dos mestres Zen atualmente ativos nos EUA, Alemanha, Suíça, Filipinas e a Austrália.
 1. Extraído de "Zen Buddhism - Hakuin School"
  (www.ciolek.com/WWWVLPages/ZenPages/Hakuin.html).
 2. Extraído do site http://www.impermanent.net/zcboston/lineage.html

Linhagem Soto(desde Sakiamuni Buda)
  BUTSU
 1. BIBASHI
 2. SHIKI
 3. BISHAFU
 4. KURUSON
 5. KUNAGONMUNI
 6. KASHO
 7. XAQUIAMUNI
  ÍNDIA
 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA
 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. SEIGEN GYOSHI
 8. SEKITO KISEN
 9. YAKUSAN IGEN
 10. UNGAN DONJO
 11. TOZAN RYOKAI
 12. UNGO DOYO
 13. DOAN DOHI
 14. DOAN KANSHI
 15. RYOSAN ENKAN
 16. TAIYO KIYOGEN
 17. TOSHI GISEI
 18. FUYO DOKAI
 19. TANKA SHIJUN
 20. CHORO SEIRIYO
 21. TENDO SOKAKU
 22. SECCHO CHIKAN
 23. TENDO NYOJO
  JAPÃO
 1. EIHEI DOGEN
 2. KOUN EJO
 3. TETSU GIKAI
 4. KEIZAN JOKIN
 5. Meiho Sotetsu
 6. Shugen Dochin
 7. Tetsuzan Shikaku
 8. Keigan Eisho
 9. Chuzan Ryohun
 10. Gisan Tonin
 11. Shogaku Kenryu
 12. Kinen Horyu
 13. Teishitsu Chisen
 14. Kokei Shojun
 15. Sesso Yuho
 16. Kaiten Genju
 17. Shuzan Shunsho
 18. Chozan Genetsu
 19. Fukushu Kochi
 20. Meido Yuton
 21. Hakuho Genteki
 22. Gesshu Soko
 23. Tokuo Ryoko
 24. Hogan Soren
 25. Sekiso Tesshu
 26. Ryuko Ryoshu
 27. Renzan Soho
 28. Motsugai Shido
 29. Gukei Youn
 30. Kakusho Sodo
 31. Daiun Sogaku

Linhagem Rinzai
  BUTSU
 1. BIBASHI
 2. SHIKI
 3. BISHAFU
 4. KURUSON
 5. KUNAGONMUNI
 6. KASHO
 7. XAQUIAMUNI
  ÍNDIA
 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA
 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. Nan-yueh Haui-jang
 8. Ma-tsu Tao-i
 9. Pai Chang Huai Huai
 10. Huang-Po
 11. Lin-Chi (Rinzai)
 12. Hsing-hua Ts'ung-chiang
 13. Nan-yuan Hui-yung
 14. Feng-hsueh Yen-chao
 15. Shou-shan Shen-nien
 16. Fen Yang Shan Chao
 17. Shih-shuang
 18. Yang-ch'i Fang-hui
 19. Pai-yun Shou-tuan
 20. Wu-tsu Fa-yen
 21. Yuan-wu K'o-ch'in
 22. Hu-ch'iu
 23. Ying-an
 24. Mi-an
 25. Sung-yuan
 26. Yun-an P'u-yen
 27. Hsu-t'sang Chih-yu
  JAPÃO
 1. Shomyo
 2. Myocho Shuho
 3. Kanzan Egen
 4. Juo Sohitsu
 5. Muin Soin
 6. Tozen Soshin
 7. Toyo Eicho
 8. Youzan Keiyou
 9. Gudou Tosyoku
 10. Shidou Bunan
 11. Shoju Rojin
 12. Hakuin Ekaku
 13. Gasan Jitou
 14. Takuju Kosen
 15. Myoki Soseki
 16. Karyo Zuika
 17. Tankai Gensho
 18. Dokutan Sosan
 19. Daiun SogakuWeb hosting by Somee.com