logo FALE CONOSCO
shunya meditação mestres textos zen dzogchen links

Renzan Soho (-)
Referências/Linhagem

Referências1

Renzan Soho, mestre Soto, foi Herdeiro do Dharma de Ryuko Ryoshu e transmitiu o Dharma para Motsugai Shido.

Renzan Soho é da 77a.geração desde Buda, da 26a.geração desde Dogen, da 23a.geração da linhagem Meiho Sotetsu e da 5a. geração da "Three Treasures Lineage"(Linhagem dos Três Tesouros), iniciada por Tokuo Ryoko.
 1. Retirado do site http://www.impermanent.net/zcboston/lineage.html

Linhagem(desde Sakiamuni Buda)
  BUTSU
 1. BIBASHI
 2. SHIKI
 3. BISHAFU
 4. KURUSON
 5. KUNAGONMUNI
 6. KASHO
 7. XAQUIAMUNI
  ÍNDIA
 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA
 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. SEIGEN GYOSHI
 8. SEKITO KISEN
 9. YAKUSAN IGEN
 10. UNGAN DONJO
 11. TOZAN RYOKAI
 12. UNGO DOYO
 13. DOAN DOHI
 14. DOAN KANSHI
 15. RYOSAN ENKAN
 16. TAIYO KIYOGEN
 17. TOSHI GISEI
 18. FUYO DOKAI
 19. TANKA SHIJUN
 20. CHORO SEIRIYO
 21. TENDO SOKAKU
 22. SECCHO CHIKAN
 23. TENDO NYOJO
  JAPÃO
 1. EIHEI DOGEN
 2. KOUN EJO
 3. TETSU GIKAI
 4. KEIZAN JOKIN
 5. Meiho Sotetsu
 6. Shugen Dochin
 7. Tetsuzan Shikaku
 8. Keigan Eisho
 9. Chuzan Ryohun
 10. Gisan Tonin
 11. Shogaku Kenryu
 12. Kinen Horyu
 13. Teishitsu Chisen
 14. Kokei Shojun
 15. Sesso Yuho
 16. Kaiten Genju
 17. Shuzan Shunsho
 18. Chozan Genetsu
 19. Fukushu Kochi
 20. Meido Yuton
 21. Hakuho Genteki
 22. Gesshu Soko
 23. Tokuo Ryoko
 24. Hogan Soren
 25. Sekiso Tesshu
 26. Ryuko Ryoshu
 27. Renzan SohoWeb hosting by Somee.com